Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie nr 1/2019
Zarządzenie nr 1/2019 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
11 .01.2019 r. w sprawie zatwierdzenia czasu pracy
Środowiskowego Domu Samopomocy w Świeciu nad Osą na rok 2019
17.01.2019 więcej
ZARZĄDZENIE NR 71/2018
ZARZĄDZENIE NR 71/2018 WÓJTA GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ z dnia 17
grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji
aktywów i pasywów w Urzędzie Gminy Świecie nad Osą za 2018
rok
31.12.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 70/2018
ZARZĄDZENIE NR 70/2018 WÓJTA GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ z dnia
14 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i
wydatków budżetu Gminy Świecie nad Osą na 2018 rok.
19.12.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 69/2018
ZARZĄDZENIE NR 69/2018 WÓJTA GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ z dnia 12
grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia
postępowania przetargowego Budowę Otwartych Stref
Aktywności na terenie Gminy Świecie nad Osą poprzez stworzenie
miejsc rekreacji i wypoczynku w miejscowości Lisnówko oraz
stworzenie otwartej strefy aktywności w miejscowości Linowo
19.12.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 68/2018
ZARZĄDZENIE NR 68/2018 WÓJTA GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ z dnia 12
grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia
postępowania przetargowego "Budowa świetlicy wiejskiej
Szarnoś"
19.12.2018 więcej
Zarządzenie nr 67/2018
ZARZĄDZENIE NR 67/2018 WÓJTA GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ z dnia 07
grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia
postępowania przetargowego "Budowa świetlicy wiejskiej
Szarnoś"
19.12.2018 więcej
Zarządzenie 66/2018 z dnia 6.12.2018r
Zarządzenie 66/2018 z dnia 6.12.2018r w sprawie powołania
komisji przetargowej oraz obsługę kredytu długoterminowego.
17.12.2018 więcej
Zarządzenie 65/2018 z dnia 6.12.2018 r.
Zarządzenie 65/2018 z dnia 6.12.2018 r. w sprawie
zaciągnięcia kredytu długoterminowego
17.12.2018 więcej
Zarządzenie nr 64 z dnia 4.12.2018
w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2018
roku
05.12.2018 więcej
Zarządzenie 63 z dnia 3.12.2108
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia
konkursu na Skarbnika Gminy Świecie nad Osą
05.12.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się