2016-12-06

Statut Gminnej Rady Seniorów w Świeciu nad Osą

STATUT

RADY SENIORÓW GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§1.

 

Statut Gminnej Rady Seniorów w Świeciu nad Osą, zwany dalej „Statutem”, określa tryb wyboru członków Gminnej Rady Seniorów w Świeciu nad Osą oraz zasady jej działania.

 

§2.

 

Ilekroć w Statucie jest mowa o:

1)     „Radzie Seniorów” – należy przez to rozumieć Gminną Radę Seniorów w Świeciu nad Osą,

2)     „Radzie Gminy” – należy przez to rozumieć Radę Gminy Świecie nad Osą,

3)     „Gminie” – należy przez to rozumieć Gminę Świecie nad Osą,

4)     „Urzędzie” – należy przez to rozumieć Urząd Gminy Świecie nad Osą,

5)     „Wójcie” – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Świecie nad Osą,

6)     „Podmiotach działających na rzecz osób starszych” – należy przez to rozumieć podmioty mające siedzibę na terenie Gminy, działające na rzecz osób starszych, w szczególności organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące uniwersytety trzeciego wieku.

 

§3.

 

1.     Obszar działania Rady Seniorów obejmuje obszar Gminy.

2.     Siedzibą Rady Seniorów jest Urząd.

3.     Obsługę techniczno – organizacyjną Rady Seniorów zapewnia Wójt.

 

Rozdział II

Zakres działania oraz zadania

 

§4.

 

Rada Seniorów jest ciałem o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym wobec organów Gminy, z którymi współpracuje w obszarach dotyczących osób starszych.

 

§5.

 

Celem Rady Seniorów jest integracja i wspieranie środowiska osób starszych oraz reprezentowanie zbiorowych potrzeb tej grupy społecznej.

 

§6.

 

Do zadań Rady Seniorów należy w szczególności:

1)     inspirowanie do podjęcia nowych działań mających na celu podniesienie jakości życia seniorów zamieszkałych na terenie Gminy, w tym zmierzających do integracji środowiska osób starszych,

2)     wspieranie aktywności seniorów, w tym aktywności rekreacyjnej, edukacyjnej i kulturalnej,

3)     propagowanie profilaktyki i promocji zdrowia,

4)     monitorowanie potrzeb seniorów zamieszkałych na terenie Gminy,

5)     zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób starszych,

6)     opiniowanie dokumentów strategicznych dotyczących seniorów.

 

Rozdział III

Organy i tryb pracy Rady

 

§7.

 

1.     Rada Seniorów działa na zasadzie kadencyjności.

2.     Kadencja członków Rady Seniorów trwa 4 lata, z zastrzeżeniem §14. Statutu.

3.     Rada Seniorów składa się z 15 członków.

4.     Członkiem Rady Seniorów może zostać osoba pełnoletnia zamieszkała na terenie Gminy posiadająca bierne prawo wyborcze.

5.     Powołanie członków Rady Seniorów powinno nastąpić w ciągu dwóch miesięcy od rozpoczęcia kadencji Rady Gminy, a w przypadku I kadencji Rady Seniorów nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały Rady Gminy.

6.     Członkowie Rady Seniorów pełnią swoje funkcje społecznie.

 

§8.

 

1.     Członkowie Rady Seniorów są powoływani przez Radę Gminy spośród przedstawicieli osób starszych zamieszkałych na terenie Gminy oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku.

2.     Nabór członków Rady Seniorów odbywa się na podstawie publicznego ogłoszenia.

 

§9.

 

1.     Publiczny nabór kandydatów do Rady Seniorów, o których mowa w §8. ust. 2 Statutu ogłaszany jest na stronie Gminy www.swiecienadosa.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu i zawiera ogłoszenie o publicznym naborze, wzór formularza zgłoszeniowego, a także termin zgłaszania kandydatów do Rady.

2.     Do formularza zgłoszeniowego kandydat na członka Rady Seniorów dołącza:

1)     oświadczenie kandydata na członka Rady Seniorów o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz jego pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych,

2)     podpisane oświadczenie kandydata na członka Rady Seniorów o niekaralności,

3)     aktualny odpis z rejestru bądź ewidencji lub innego dokumentu potwierdzającego status prawny podmiotu zgłaszającego oraz umocowanie osób jego reprezentujących w przypadku, gdy kandydata zgłasza podmiot działający na rzecz osób starszych.

3.     Kandydatów do Rady Seniorów można zgłaszać w sekretariacie Urzędu przez okres 21 dni od dnia ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1.

4.     Kandydat może zgłosić swoją własną kandydaturę.

5.     Każda osoba może zgłosić nie więcej niż trzech kandydatów na członków Rady Seniorów (łącznie z własną kandydaturą).

6.     Każdy podmiot działający na rzecz osób starszych może zgłosić nie więcej niż dwóch kandydatów na członków Rady Seniorów.

7.     Zgłoszenia kandydatów do Rady Seniorów podlegają weryfikacji formalnej dokonywanej przez pracowników wyznaczonych przez Wójta. Weryfikacja polega na sprawdzeniu kompletności i poprawności formularzy zgłoszeniowych wraz z załącznikami.

8.     W przypadku, gdy zgłoszenie nie spełnia warunków, o których mowa w ust. 2, Wójt wzywa do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do  usunięcia braków. Zgłoszenie nie podlega dalszemu rozpatrzeniu, jeżeli nie zostało prawidłowo uzupełnione lub nie zostało uzupełnione w wyznaczonym terminie.

9.     Zgłoszenia, które zostaną złożone po terminie, o którym mowa w ust. 3 lub nie będą podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu, nie podlegają rozpatrzeniu.

10.  Imienną listę osób, ustaloną w kolejności alfabetycznej, których kandydatury zostały zgłoszone w sposób określony w ust. 1-6 wraz ze wskazaniem podmiotu zgłaszającego kandydaturę oraz krótkim opisem doświadczenia i kompetencji kandydata na członka Rady zamieszcza się na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu, do czasu powołania Rady Seniorów.

 

§10.

 

1.     Rada Gminy w terminie, o którym mowa w §7. ust. 5 Statutu, wybiera członków Rady Seniorów spośród zgłoszonych kandydatów.

2.     Każdy Radny Rady Gminy może oddać po jednym głosie na maksymalnie 15 osób umieszczonych na karcie do głosowania ułożonej w porządku alfabetycznym, zaznaczając znak „x” obok nazwiska wybranego kandydata.

3.     W przypadku zaznaczenia więcej niż 15 znaków „x” kartę uznaje się za nieważną.

4.     Do składu Rady Seniorów zostaje wybranych 15 członków, którzy uzyskali kolejno najwyższą liczbę głosów. W przypadku równej ilości głosów przeprowadza się powtórne głosowanie spośród osób, które uzyskały równą ilość głosów.

 

§11.

 

1.     Pierwsze posiedzenie Rady Seniorów zwołuje Wójt w ciągu 21 dni kalendarzowych
od dnia jej powołania, z zachowaniem wymogów zawartych w §13. ust. 3.

2.     Pierwszemu posiedzeniu Rady Seniorów, do chwili wyboru przewodniczącego, przewodniczy najstarszy z jej członków, obecny na jej posiedzeniu.

3.     Na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji członkowie Rady wybierają spośród siebie Przewodniczącego oraz Zastępcę Przewodniczącego bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady Seniorów, w głosowaniu tajnym.

 

§12.

 

1.     Przewodniczący kieruje pracami Rady Seniorów, a w szczególności:

1)     ustala termin posiedzenia i porządek obrad,

2)     prowadzi obrady,

3)     reprezentuje Radę Seniorów na zewnątrz,

4)     czuwa nad prawidłowym i terminowym przebiegiem prac Rady Seniorów.

2.     W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki wykonuje Zastępca Przewodniczącego.

 

§13.

 

1.     Posiedzenia Rady Seniorów odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.

2.     Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący:

1)     z własnej inicjatywy,

2)     na wniosek 5 członków Rady,

3)     na wniosek Wójta lub Przewodniczącego Rady Gminy.

3.     Zwołanie Rady Seniorów następuje w drodze pisemnego zaproszenia wysyłanego na adres zamieszkania członka Rady Seniorów z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem.

4.     Rada Seniorów obraduje oraz podejmuje opinie i wnioski w formie uchwał, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Uchwały podpisuje Przewodniczący.

5.     Z przebiegu posiedzenia sporządza się protokół, który powinien zawierać:

1)     kolejny numer, datę i miejsce posiedzenia,

2)     imiona i nazwiska osób obecnych na posiedzeniu Rady,

3)     porządek obrad,

4)     zwięzłe streszczenie przebiegu obrad,

5)     wyniki głosowania,

6)     podpis prowadzącego posiedzenie i protokolanta obrad.

6.     Do protokołu załącza się listę obecności podpisaną przez obecnych na posiedzeniu członków Rady oraz przyjęte opinie, stanowiska lub wnioski, jeżeli wystąpiły.

 

Rozdział IV

Postanowienia końcowe

 

§14.

 

Pierwsza kadencja członków Rady Seniorów trwa do końca VII kadencji Rady Gminy.

 

§15.

 

Zmian Statutu dokonuje się w trybie przewidzianym dla jego nadania.

Załączniki

  Statut Gminnej Rady... nad Osą.pdf 146,99 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się