2016-12-06

Statut Gminnej Rady Seniorów w Świeciu nad Osą

STATUT

RADY SENIORÓW GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§1.

 

Statut Gminnej Rady Seniorów w Świeciu nad Osą, zwany dalej „Statutem”, określa tryb wyboru członków Gminnej Rady Seniorów w Świeciu nad Osą oraz zasady jej działania.

 

§2.

 

Ilekroć w Statucie jest mowa o:

1)     „Radzie Seniorów” – należy przez to rozumieć Gminną Radę Seniorów w Świeciu nad Osą,

2)     „Radzie Gminy” – należy przez to rozumieć Radę Gminy Świecie nad Osą,

3)     „Gminie” – należy przez to rozumieć Gminę Świecie nad Osą,

4)     „Urzędzie” – należy przez to rozumieć Urząd Gminy Świecie nad Osą,

5)     „Wójcie” – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Świecie nad Osą,

6)     „Podmiotach działających na rzecz osób starszych” – należy przez to rozumieć podmioty mające siedzibę na terenie Gminy, działające na rzecz osób starszych, w szczególności organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące uniwersytety trzeciego wieku.

 

§3.

 

1.     Obszar działania Rady Seniorów obejmuje obszar Gminy.

2.     Siedzibą Rady Seniorów jest Urząd.

3.     Obsługę techniczno – organizacyjną Rady Seniorów zapewnia Wójt.

 

Rozdział II

Zakres działania oraz zadania

 

§4.

 

Rada Seniorów jest ciałem o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym wobec organów Gminy, z którymi współpracuje w obszarach dotyczących osób starszych.

 

§5.

 

Celem Rady Seniorów jest integracja i wspieranie środowiska osób starszych oraz reprezentowanie zbiorowych potrzeb tej grupy społecznej.

 

§6.

 

Do zadań Rady Seniorów należy w szczególności:

1)     inspirowanie do podjęcia nowych działań mających na celu podniesienie jakości życia seniorów zamieszkałych na terenie Gminy, w tym zmierzających do integracji środowiska osób starszych,

2)     wspieranie aktywności seniorów, w tym aktywności rekreacyjnej, edukacyjnej i kulturalnej,

3)     propagowanie profilaktyki i promocji zdrowia,

4)     monitorowanie potrzeb seniorów zamieszkałych na terenie Gminy,

5)     zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób starszych,

6)     opiniowanie dokumentów strategicznych dotyczących seniorów.

 

Rozdział III

Organy i tryb pracy Rady

 

§7.

 

1.     Rada Seniorów działa na zasadzie kadencyjności.

2.     Kadencja członków Rady Seniorów trwa 4 lata, z zastrzeżeniem §14. Statutu.

3.     Rada Seniorów składa się z 15 członków.

4.     Członkiem Rady Seniorów może zostać osoba pełnoletnia zamieszkała na terenie Gminy posiadająca bierne prawo wyborcze.

5.     Powołanie członków Rady Seniorów powinno nastąpić w ciągu dwóch miesięcy od rozpoczęcia kadencji Rady Gminy, a w przypadku I kadencji Rady Seniorów nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały Rady Gminy.

6.     Członkowie Rady Seniorów pełnią swoje funkcje społecznie.

 

§8.

 

1.     Członkowie Rady Seniorów są powoływani przez Radę Gminy spośród przedstawicieli osób starszych zamieszkałych na terenie Gminy oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku.

2.     Nabór członków Rady Seniorów odbywa się na podstawie publicznego ogłoszenia.

 

§9.

 

1.     Publiczny nabór kandydatów do Rady Seniorów, o których mowa w §8. ust. 2 Statutu ogłaszany jest na stronie Gminy www.swiecienadosa.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu i zawiera ogłoszenie o publicznym naborze, wzór formularza zgłoszeniowego, a także termin zgłaszania kandydatów do Rady.

2.     Do formularza zgłoszeniowego kandydat na członka Rady Seniorów dołącza:

1)     oświadczenie kandydata na członka Rady Seniorów o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz jego pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych,

2)     podpisane oświadczenie kandydata na członka Rady Seniorów o niekaralności,

3)     aktualny odpis z rejestru bądź ewidencji lub innego dokumentu potwierdzającego status prawny podmiotu zgłaszającego oraz umocowanie osób jego reprezentujących w przypadku, gdy kandydata zgłasza podmiot działający na rzecz osób starszych.

3.     Kandydatów do Rady Seniorów można zgłaszać w sekretariacie Urzędu przez okres 21 dni od dnia ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1.

4.     Kandydat może zgłosić swoją własną kandydaturę.

5.     Każda osoba może zgłosić nie więcej niż trzech kandydatów na członków Rady Seniorów (łącznie z własną kandydaturą).

6.     Każdy podmiot działający na rzecz osób starszych może zgłosić nie więcej niż dwóch kandydatów na członków Rady Seniorów.

7.     Zgłoszenia kandydatów do Rady Seniorów podlegają weryfikacji formalnej dokonywanej przez pracowników wyznaczonych przez Wójta. Weryfikacja polega na sprawdzeniu kompletności i poprawności formularzy zgłoszeniowych wraz z załącznikami.

8.     W przypadku, gdy zgłoszenie nie spełnia warunków, o których mowa w ust. 2, Wójt wzywa do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do  usunięcia braków. Zgłoszenie nie podlega dalszemu rozpatrzeniu, jeżeli nie zostało prawidłowo uzupełnione lub nie zostało uzupełnione w wyznaczonym terminie.

9.     Zgłoszenia, które zostaną złożone po terminie, o którym mowa w ust. 3 lub nie będą podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu, nie podlegają rozpatrzeniu.

10.  Imienną listę osób, ustaloną w kolejności alfabetycznej, których kandydatury zostały zgłoszone w sposób określony w ust. 1-6 wraz ze wskazaniem podmiotu zgłaszającego kandydaturę oraz krótkim opisem doświadczenia i kompetencji kandydata na członka Rady zamieszcza się na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu, do czasu powołania Rady Seniorów.

 

§10.

 

1.     Rada Gminy w terminie, o którym mowa w §7. ust. 5 Statutu, wybiera członków Rady Seniorów spośród zgłoszonych kandydatów.

2.     Każdy Radny Rady Gminy może oddać po jednym głosie na maksymalnie 15 osób umieszczonych na karcie do głosowania ułożonej w porządku alfabetycznym, zaznaczając znak „x” obok nazwiska wybranego kandydata.

3.     W przypadku zaznaczenia więcej niż 15 znaków „x” kartę uznaje się za nieważną.

4.     Do składu Rady Seniorów zostaje wybranych 15 członków, którzy uzyskali kolejno najwyższą liczbę głosów. W przypadku równej ilości głosów przeprowadza się powtórne głosowanie spośród osób, które uzyskały równą ilość głosów.

 

§11.

 

1.     Pierwsze posiedzenie Rady Seniorów zwołuje Wójt w ciągu 21 dni kalendarzowych
od dnia jej powołania, z zachowaniem wymogów zawartych w §13. ust. 3.

2.     Pierwszemu posiedzeniu Rady Seniorów, do chwili wyboru przewodniczącego, przewodniczy najstarszy z jej członków, obecny na jej posiedzeniu.

3.     Na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji członkowie Rady wybierają spośród siebie Przewodniczącego oraz Zastępcę Przewodniczącego bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady Seniorów, w głosowaniu tajnym.

 

§12.

 

1.     Przewodniczący kieruje pracami Rady Seniorów, a w szczególności:

1)     ustala termin posiedzenia i porządek obrad,

2)     prowadzi obrady,

3)     reprezentuje Radę Seniorów na zewnątrz,

4)     czuwa nad prawidłowym i terminowym przebiegiem prac Rady Seniorów.

2.     W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki wykonuje Zastępca Przewodniczącego.

 

§13.

 

1.     Posiedzenia Rady Seniorów odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.

2.     Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący:

1)     z własnej inicjatywy,

2)     na wniosek 5 członków Rady,

3)     na wniosek Wójta lub Przewodniczącego Rady Gminy.

3.     Zwołanie Rady Seniorów następuje w drodze pisemnego zaproszenia wysyłanego na adres zamieszkania członka Rady Seniorów z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem.

4.     Rada Seniorów obraduje oraz podejmuje opinie i wnioski w formie uchwał, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Uchwały podpisuje Przewodniczący.

5.     Z przebiegu posiedzenia sporządza się protokół, który powinien zawierać:

1)     kolejny numer, datę i miejsce posiedzenia,

2)     imiona i nazwiska osób obecnych na posiedzeniu Rady,

3)     porządek obrad,

4)     zwięzłe streszczenie przebiegu obrad,

5)     wyniki głosowania,

6)     podpis prowadzącego posiedzenie i protokolanta obrad.

6.     Do protokołu załącza się listę obecności podpisaną przez obecnych na posiedzeniu członków Rady oraz przyjęte opinie, stanowiska lub wnioski, jeżeli wystąpiły.

 

Rozdział IV

Postanowienia końcowe

 

§14.

 

Pierwsza kadencja członków Rady Seniorów trwa do końca VII kadencji Rady Gminy.

 

§15.

 

Zmian Statutu dokonuje się w trybie przewidzianym dla jego nadania.

Załączniki

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..