2017-09-11

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Świecie nad Osą, 2017-09-08

IBN. 6220.4.1.2017

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1257), art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1405), w związku z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy nr WOO.4207.98.2017.ADS z dnia 25 sierpnia 2017r., zawiadamia się strony postępowania, że w dniu 28 sierpnia 2017r. zostało wszczęte na wniosek Pani Aleksandry Jaczun – Dorau, ul. Bema 12/1; 87-100 Toruń działającej na podstawie pełnomocnictwa w imieniu Powiatu Grudziądzkiego, ul. Małomłyńska 1; 86-300 Grudziądz postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1388C Łasin – Mędrzyce - Lisnowo” na terenie objętym działkami nr:

·           814/1, 865 obręb ewidencyjny Wybudowanie Łasińskie, gmina Łasin;

·           104, 107, 108, 109, 115/14, 906 obręb ewidencyjny Jakubkowo, gmina Łasin;

·           27/1, 27/2, 29/12, 30/1, 31/11, 36/2, 39/2, 39/20, 40 obręb ewidencyjny Mędrzyce, gmina Świecie nad Osą;

·           36, 38, 39, 40, 43/1, 44 obręb ewidencyjny Lisnówko, gmina Świecie nad Osą;

·           3, 4, 5, 16/2, 22, 26, 27/26 obręb ewidencyjny Szarnoś, gmina Świecie nad Osą;

·           122/6, 123, 124/1 obręb ewidencyjny Lisnowo, gmina Świecie nad Osą.

 

Informuje się jednocześnie, że w dniu 08 września 2017 roku  działając zgodnie  z art. 64 ust. 1 i 2 oraz art. 78 ust. 1 pkt 2, powołanej na wstępie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Wójt Gminy Świecie nad Osą zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu o opinię dotyczącą ewentualnej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia o którym mowa.

            Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron, wynikających z art. 10 K.p.a. do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy,  wypowiedzenia się co do zebranych materiałów oraz zgłaszanych żądań. Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Świecie nad Osą, pokój nr 11.

            Zgodnie z art. 41 § 1 kpa w toku postępowania  strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji  publicznej o każdej  zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania  tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.

            Strona postępowania ma prawo złożyć ponaglenie na organ rozpatrujący sprawę, jeżeli:

1)      nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 §1 (bezczynność);

2)      postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

            Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem tut. organu.

Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

Jednocześnie informuję, że ze względu na szczególnie skomplikowany charakter sprawy rozpatrzenie wniosku nastąpi nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

 

W niniejszym postępowaniu administracyjnym bierze udział powyżej 20 stron (właściciele działek objętych inwestycją oraz działek na których będzie oddziaływać inwestycja ). Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa oraz w nawiązaniu do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1405), doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego podania do wiadomości.

Załączniki

  Załączniki.zip 11,46 MB (zip) szczegóły pobierz