2016-12-02

Stawki podatków na rok 2017

Zestawienie stawek podatku od nieruchomości w 2017 r.

 

Rodzaj podatku

Kwota

- od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów    i budynków

 

0,89 zł od 1 m2 powierzchni

- od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych

 

 

4,54 zł od 1 ha powierzchni

- od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności  pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

 

 

0,47 zł od 1 m2 powierzchni

 

- od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa wustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego

 

 

 

 

 

2,98 zł od 1 m2 powierzchni

- od budynków lub ich częścimieszkalnych

 

0,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

- od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

 

 

17,82 złod 1 m 2 powierzchni użytkowej

- od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

 

 

10,59 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej

- od budynków lub ich części związanych            z udzielaniem świadczeń zdrowotnych                 w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

 

4,61 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej

- od budynków lub ich części pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

  

     3,81 zł  od 1 m2 powierzchni użytkowej

 

- od budowli

 

2 % wartości

 

Zestawienie stawek  podatku rolnego  w 2017 r.

 

Rodzaj podatku

Kwota

 

Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych

 

 

131,10 zł

 

Podatek rolny od 1 ha  gruntów pozostałych

 

 

262,20 zł

 

 

Stawka  podatku leśnego  w 2017 r. – 42,02 zł od 1 ha

 

 

 

Zestawienie stawek  podatku od środków transportowych  w 2017 r.

Rodzaj podatku

Kwota

- od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt1 ustawy o podatkach                          i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

 

 

804,30 zł

- od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt1 ustawy o podatkach                          i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie

 

 

1.341,76 zł

- od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt1 ustawy o podatkach                          i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 9 ton

 

1.610,10 zł

- od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy                      o podatkach i opłatach lokalnych, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony do 12 ton      

 

 

1.878,43 zł

od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego od 7 ton i poniżej 12 ton

 

 

 

1.610,10 zł

- od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy : mniej niż 22 miejsca

                

                1.901,24 zł

 

- od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy: równej lub większej niż 22 miejsca                      

 

2.403,69 zł

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 2 USTAWY                 O PODATKACH I OPŁATACH LOKLANYCH

Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

3.072,52

3.072,52

13

14

3.072,52

3.072,52

14

15

3.072,52

3.072,52

15

 

3.072,52

3.072,52

Trzy osie

12

17

3.072,52

3.072,52

17

19

3.072,52

3.072,52

19

21

3.072,52

3.072,52

21

23

3.072,52

3.072,52

23

25

3.072,52

3.072,52

25

 

3.072,52

3.072,52

Cztery osie i więcej

12

25

3.072,52

3.072,52

25

27

3.072,52

3.072,52

27

29

3.072,52

3.072,52

29

31

3.072,52

3.072,52

31

 

3.072,52

3.072,52

 

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 4 USTAWY                 O PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH

Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa,
ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

2.374,85

2.374,85

18

25

2.374,85

2.374,85

25

31

2.374,85

2.374,85

31

 

2.374,85

2.374,85

Trzy osie i więcej

12

40

2.374,85

2.374,85

40

 

3.072,52

3.072,52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 6 USTAWY

O PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH

Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

1.878,43

1.878,43

18

25

1.878,43

1.878,43

25

 

1.878,43

1.878,43

Dwie osie

12

28

1.878,43

1.878,43

28

33

1.878,43

1.878,43

33

38

1.878,43

1.878,43

38

 

2.374,85

2.374,85

Trzy osie i więcej

12

38

1.878,43

1.878,43

38

 

2.374,85

2.374,85

 

Załączniki

  Zestawienie stawek ...w 2017 r..pdf 171,53 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się