Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie Wójta Gminy Świecie nad Osą
Obwieszczenie Wójta Gminy Świecie nad Osą o zakończeniu
postępowania i wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego.
25.09.2018 więcej
Obwieszczenie
W sprawie zebranego materiału przed wydaniem decyzji.
01.08.2018 więcej
Obwieszczenie
OBWIESZCZENIE - o przekazaniu projektu decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego do uzgodnień
16.07.2018 więcej
OBWIESZCZENIE
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
10.07.2018 więcej
Obwieszczenia z dnia 11.06.2018 r.
Obwieszczenia z dnia 11.06.2018 r.
11.06.2018 więcej
Ogłoszenie z dnia 06.03.2017 r.
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia: miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w okolicy
Jeziora Szańcowego.
09.03.2017 więcej
Ogłoszenie z dnia 06.03.2017 r.
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia: miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w okolicy
Jeziora Szańcowego i do sporządzenia prognozy oddziaływania
na środowisko.
09.03.2017 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia 06.03.2017 r.
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Świecie nad Osą oraz prognozy oddziaływania na
środowisko.
09.03.2017 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia 06.03.2017 r.
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Świecie nad Osą oraz prognozy oddziaływania na
środowisko.
09.03.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się