Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogłoszenie z dnia 06.03.2017 r.
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia: miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w okolicy
Jeziora Szańcowego.
09.03.2017 więcej
Ogłoszenie z dnia 06.03.2017 r.
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia: miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w okolicy
Jeziora Szańcowego i do sporządzenia prognozy oddziaływania
na środowisko.
09.03.2017 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia 06.03.2017 r.
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Świecie nad Osą oraz prognozy oddziaływania na
środowisko.
09.03.2017 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia 06.03.2017 r.
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Świecie nad Osą oraz prognozy oddziaływania na
środowisko.
09.03.2017 więcej