Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Uchwała Nr 10/S/2019
Uchwała Nr 10/S/2019 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 4 kwietnia 2019 roku w
sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy
Świecie nad Osą sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok
wraz z informacją o stanie mienia Gminy.
16.05.2019 więcej
Uchwała Nr 2/K/2019
Uchwała Nr 2/K/2019 Składu Orzekającego Nr 12 Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 4 lutego 2019 roku w
sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu
zaciąganego przez Gminę Świecie nad Osą
16.05.2019 więcej
Uchwała Nr 9/Kd/2019
Uchwała Nr 9/Kd/2019 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 18 stycznia 2019 roku w
sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu
w latach 2019-2033.
16.05.2019 więcej
Uchwała Nr 7/D/2019
Uchwała Nr 7/D/2019 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 18 stycznia 2019 roku w
sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu
budżetu Gminy Świecie nad Osą.
16.05.2019 więcej
Uchwała Nr 114/K/2018 Składu Orzekającego Nr 12 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 10 grudnia 2018 roku
Uchwała Nr 114/K/2018 Składu Orzekającego Nr 12 Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 10 grudnia 2018 rokuw
sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu
zaciąganego przez Gminę Świecie nad Osą
12.12.2018 więcej
Uchwała Nr 4/Dpr/2018 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 listopada 2018 roku
Uchwała Nr 4/Dpr/2018 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 listopada 2018
roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu
przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Świecie
nad Osą na 2019 rok
26.11.2018 więcej
Uchwała Nr 6/WPF/2018 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 listopada 2018 roku
Uchwała Nr 6/WPF/2018 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 listopada 2018
roku w sprawie wydania opinii o projekcie wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Świecie nad Osą na lata 2019-2033.
26.11.2018 więcej
Uchwała Nr 6/P/2018 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 listopada 2018 roku
Uchwała Nr 6/P/2018 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 listopada 2018
roku w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej
na 2019 rok Gminy Świecie nad Osą.
26.11.2018 więcej
Uchwała Nr 12/I/2018 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 18 września 2018 roku
Uchwała Nr 12/I/2018 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 18 września 2018
roku w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta
Gminy Świecie nad Osą informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Świecie nad Osą za I półrocze 2018 roku.
25.09.2018 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się