2016-12-13

Charakterystyka Gminy Świecie nad Osą

Gmina Świecie nad Osą położona jest w północno-wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego, w powiecie grudziądzkim. Gmina sąsiaduje z gminami: Łasin, Gruta i Radzyń Chełmiński w powiecie grudziądzkim, gminą Książki w powiecie wąbrzeskim, gminą Jabłonowo Pomorskie w powiecie brodnickim oraz gminą Biskupiec w powiecie nowomiejskim.

Gmina Świecie nad Osą jest gminą wiejską, w skład której wchodzi 13 sołectw – Partęczyny, Lisnowo, Mędrzyce, Karolewo, Szarnoś, Świecie nad Osą, Białobłoty, Bursztynowo, Kitnówko – Nowy Młyn, Linowo, Lisnówko, Rychnowo, Widlice.

Pod względem fizyczno-geograficznym obszar gminy Świecie nad Osą leży w obrębie Pojezierza Iławskiego, Pojezierza Chełmińskiego oraz Pojezierza Brodnickiego. Pod względem hydrograficznym obszar gminy znajduje się w dorzeczu Osy i Lutryny.

Gmina Świecie nad Osą jest jedną ze 144 gmin województwa kujawsko-pomorskiego. Powierzchnia gminy wynosi 9475 ha, co stanowi 13% powierzchni powiatu grudziądzkiego.

Gmina jest gminą typową rolniczą – użytki rolne stanowią aż 83,7% ogólnej powierzchni gminy (7932 ha), charakteryzuje się stosunkowo niskim poziomem lesistości – lasy i grunty leśne pokrywają zaledwie 9,4% powierzchni gminy (890 ha). Gmina jest słabo zurbanizowana – grunty zabudowane i zurbanizowane stanowią 3,1% powierzchni gminy (294 ha) i są to głownie tereny komunikacyjne i rozbudowujące się wzdłuż dróg układy historycznych wsi. Pozostałe grunty i nieużytki zajmują łącznie ok. 3,8%.

Na terenie gminy Świecie nad Osą występują dwa obszary objęte ochroną. Pierwszym z nich jest obszar NATURA 2000 (PLH040033) Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Dolina Osy. Obejmuje on obszary przyległe do rzeki Osy. W granicach obszaru zidentyfikowanych zostało 8 typów siedlisk przyrodniczych, wśród których głównym przedmiotem ochrony są siedliska leśne. Drugim obszarem chronionym jest Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Osy i Gardęgi, o powierzchni 2865 ha, utworzony w celu ochrony walorów przyrodniczo-krajobrazowych. Obejmuje dolinę Osy i Lutryny oraz przyległe tereny wysoczyzny morenowej.

Ponadto, na terenie gminy znajduje się 21 pomników przyrody tworzonych przez pojedyncze drzewa lub ich skupiska oraz 19 użytków ekologicznych (w większości bagna i łąki śródleśne).

Obszar gminy znajduje się w granicach obszaru funkcjonalnego Zielone Płuca Polski.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się