2019-01-07

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU

 

Publikujący: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Świeciu nad Osą

Powiat: Grudziądzki

Województwo: Kujawsko-Pomorskie

Data Publikacji 07.01.2019 r.

 

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU

 

na podstawie art. 11 ustawy o pracownikach samorządowych z 21 listopada 2008 r.

 ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.)

 

OGŁASZAM:

nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze –

 Referent ds. kadrowo-księgowych

 

 1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać wymagania konieczne:
 2. obywatelstwo polskie,
 3. wykształcenie :
  1. wyższe o specjalności: ekonomia, finanse i rachunkowość,

lub

 1. średnie ekonomiczne i doświadczenie zawodowe w kadrach, płacach i/lub księgowości minimum 2 lata pracy,
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
   z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
 6. znajomość obsługi komputera.

 

 1. Wymagania dodatkowe, które będą pozytywnie oceniane:
 2. znajomość regulacji prawnych z zakresu ustaw o finansach publicznych,
  o rachunkowości, o samorządzie gminnym, o świadczeniach pieniężnych
  z ubezpieczenia społecznego, Kodeks Pracy, o podatku dochodowym od osób fizycznych, o pracownikach samorządowych,
 3. znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej,
 4. rzetelność, odpowiedzialność i terminowość wykonywania zadań,
 5. umiejętność organizacji pracy własnej i współpracy w zespole,
 6. umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa oraz analizy dokumentów.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 2. sporządzanie list płac w ustalonym terminie i wg rozdziałów dla pracowników
  i zleceniobiorców,
 3. dokonywanie przelewów bankowych,
 4. ewidencja środków trwałych,
 5. sporządzanie umów cywilno-prawnych,
 6. prawidłowe i terminowe sporządzanie sprawozdań,
 7. prawidłowe i terminowe sporządzanie dokumentów płacowych, kadrowych i ZUS,
 8. sporządzanie miesięcznych raportów dla osób ubezpieczonych,
 9. sporządzanie deklaracji i informacji podatkowych,
 10. prowadzenie spraw kadrowych – prowadzenie dokumentacji związanej
  z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników,
 11. prowadzenie akt osobowych pracowników,
 12. organizowanie i kontrola terminowości szkoleń BHP i badań lekarskich.
 13. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 14. miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu nad Osą,
 15. czas pracy: pełen etat, na podstawie umowy o pracę z tym, że pierwsza umowa będzie zawarta       na czas określony, na czas nie dłuższy niż 6 miesięcy,
 16. obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę,
 17. kontakt z interesantami: bezpośredni i telefoniczny.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 2. CV,
 3. list motywacyjny,
 4. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (według załączonego wzoru),
 5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 6. kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy),
 7. kopie świadectw pracy, ewentualnie referencje z zakładów pracy,
 8. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),
 9. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
  o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 10. oświadczenie Kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 11. oświadczenie Kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska -  Referent ds. kadrowo-księgowych,
 12. w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wyniósł mniej niż 6%                          (w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa    w art. 13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz    z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 13.  inne dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę, umiejętności i kwalifikacje.

 

Oświadczenia mogą być złożone na jednym dokumencie i muszą zostać własnoręcznie podpisane przez Kandydata.

 

Do dokumentów aplikacyjnych należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych według poniższego wzoru :

“ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu nad Osą dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm. ) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.
 o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1260 ze zm.). Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, przysługuje mi prawo dostępu do treści danych i prawo ich poprawiania, a także prawo usunięcia moich danych osobowych”

 

Uwaga! W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały ww. dokumentów.

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne:

Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego:

Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej.

Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu nad Osą i dokonanie wyboru pracownika na jej podstawie.

 

 1. Termin i sposób składania ofert:

Dokumenty (w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. kadrowo - księgowych”) należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Świeciu nad Osą lub pocztą na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

86-341 Świecie nad Osą

w terminie do 18 stycznia 2019 r. do godz. 15:30.

 

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne umieszczona zostanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Świeciu  nad Osą
oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Świeciu nad Osą -
https://gopsswiecienadosa.bip.gov.pl/Informacja o wyniku naboru upowszechniona zostanie na tablicy informacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Świeciu nad Osą i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy
w Świeciu nad Osą oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu nad Osą.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 56 466 19 51. Osoba kontaktowa - Małgorzata Deręgowska.

 

 

Kierownik GOPS w Świeciu nad Osą

Małgorzata Deręgowska

Załączniki

  Kwestionariusz osobowy.pdf 390,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Oświadczenie.pdf 204,99 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się