Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Raport a konsultacji społecznych
Raport a konsultacji społecznych Aktualizacji Lokalnego
Programu Rewitalizacji Gminy Świecie nad Osą trwających od
7 lutego 2020 roku do 13 lutego 2020 roku
17.02.2020 więcej
OGŁOSZENIE Wójt Gminy Świecie nad Osą informuje o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu aktualizacji „LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ NA LATA 2016-2023” Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz § 1 ust 1 Uchwały Nr XXIV/165/2017 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w Gminie Świ
OGŁOSZENIE Wójt Gminy Świecie nad Osą informuje o
przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu
aktualizacji „LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY
ŚWIECIE NAD OSĄ NA LATA 2016-2023” Na podstawie art. 5a
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz § 1
ust 1 Uchwały Nr XXIV/165/2017 Rady Gminy Świecie nad Osą z
dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji społecznych w Gminie Świecie nad Osą oraz
zarządzenia nr 12/2020 z dnia 05 lutego 2020 roku w sprawie
konsultacji społecznych aktualizacji dokumentu „Lokalnego
Programu Rewitalizacji Gminy Świecie nad Osą na lata
2016-2023” , Wójt Gminy Świecie nad Osą informuje o
przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy
Świecie nad Osą dotyczących projektu aktualizacji „Lokalnego
Programu Rewitalizacji Gminy Świecie nad Osą na lata
2016-2023”. Celem konsultacji jest uzyskanie od mieszkańców
Gminy Świecie nad Osą uwag dotyczących projektu aktualizacji
dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Świecie nad
Osą na lata 2016-2023”. Konsultacje społeczne skierowane są
do wszystkich mieszkańców oraz obejmują swoim obszarem Gminę
Świecie nad Osą. Konsultacje odbędą się od 07 lutego 2020
r. do 13 lutego 2020 r. Konsultacje społeczne przeprowadzone
zostaną w formie ustnej lub pisemnego złożenia opinii, uwag
lub propozycji, w wersji elektronicznej lub papierowej, w sprawie
będącej przedmiotem konsultacji, tj. do projektu aktualizacji
„Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Świecie nad Osą na
lata 2016-2023”, który udostępnia się wraz z formularzem
konsultacji: 1. na stronie internetowej Urzędu Gminy Świecie
nad Osą – www. swiecienadosa.pl i fb 2. w Urzędzie Gminy
Świecie nad Osą - pokój nr 3. Wszelkie opinie, uwagi lub
propozycje należy składać na formularzu konsultacji w
terminie od dnia 07 lutego 2020 roku do dnia 13 lutego 2020
roku: 1. w wersji elektronicznej na adres:
a.szczepanska@swiecienadosa.pl w tytule wpisując „Konsultacje
społeczne projektu aktualizacji „Lokalnego Programu
Rewitalizacji Gminy Świecie nad Osą na lata
2016-2023”, 2. osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy
Świecie nad Osą, Świecie nad Osą 1, 86-341 Świecie nad
Osą, 3. przesyłając na adres: Urząd Gminy Świecie nad
Osą, Świecie nad Osą 1, 86-341 Świecie nad Osą, (liczy się
data wpływu, nie data stempla pocztowego). Opinie ustne można
złożyć telefonicznie pod nr 793 117 370 lub osobiście w
pokoju nr 3 Urzędu Gminy Świecie nad Osą od dnia 07 lutego
2020 roku do dnia 13 lutego 2020 roku.
07.02.2020 więcej
OGŁOSZENIE KONSULTACJI - W SPRAWIE WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI -1
OGŁOSZENIE KONSULTACJI - W SPRAWIE WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI
-1
07.11.2019 więcej
Raport z konsultacji społecznych w Mędrzycach
Raport z konsultacji społecznych w sprawie koncepcji
zagospodarowania terenu zadania pn. „Rewitalizacja centrum
miejscowości Mędrzyce poprzez zagospodarowanie terenu na cele
edukacyjno – kulturalno - sportowe” przeprowadzonych w dniu
30 października 2018 r.
26.11.2018 więcej
Raport z przebiegu konsultacji projektu uchwały
Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia
Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2019
18.10.2018 więcej
*Ogłoszenie o konsultacjach zadania pn. "**Rewitalizacja centrum miejscowości Mędrzyce poprzez zagospodarowanie terenu na cele edukacyjno – kulturalno - sportowe**" na etapie koncepcji zagospodarowania.* Treść zawiadomienia wraz z dokumentami w załączeniu.
*Ogłoszenie o konsultacjach zadania pn. "**Rewitalizacja centrum
miejscowości Mędrzyce poprzez zagospodarowanie terenu na cele
edukacyjno – kulturalno - sportowe**" na etapie koncepcji
zagospodarowania.* Treść zawiadomienia wraz z dokumentami w
załączeniu.
17.10.2018 więcej
Konsultacje społeczne
Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia
Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2019
20.09.2018 więcej
Raport z konsultacji społecznych Lokalnego Programu Rewitalizacji
Raport z konsultacji społecznych Lokalnego Programu
Rewitalizacji Gminy Świecie nad Osą trwających od 5 kwietnia
do 16 kwietnia 2018 r.
18.04.2018 więcej
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu "Lokalnego
Programu Rewitalizacji Gminy Świecie nad Osą na lata
2017-2023".
05.04.2018 więcej
Raport z konsultacji społecznych w sprawie koncepcji zagospodarowania
Raport z konsultacji społecznych w sprawie koncepcji
zagospodarowania terenu zadania pn. "Stworzenie centrum
rekreacyjno – wypoczynkowego w miejscowości Linowo”
trwających od 25.10.2017 do 8.11.2017
04.01.2018 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się