Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Raport z konsultacji społecznych w Mędrzycach
Raport z konsultacji społecznych w sprawie koncepcji
zagospodarowania terenu zadania pn. „Rewitalizacja centrum
miejscowości Mędrzyce poprzez zagospodarowanie terenu na cele
edukacyjno – kulturalno - sportowe” przeprowadzonych w dniu
30 października 2018 r.
26.11.2018 więcej
Raport z przebiegu konsultacji projektu uchwały
Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia
Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2019
18.10.2018 więcej
*Ogłoszenie o konsultacjach zadania pn. "**Rewitalizacja centrum miejscowości Mędrzyce poprzez zagospodarowanie terenu na cele edukacyjno – kulturalno - sportowe**" na etapie koncepcji zagospodarowania.* Treść zawiadomienia wraz z dokumentami w załączeniu.
*Ogłoszenie o konsultacjach zadania pn. "**Rewitalizacja centrum
miejscowości Mędrzyce poprzez zagospodarowanie terenu na cele
edukacyjno – kulturalno - sportowe**" na etapie koncepcji
zagospodarowania.* Treść zawiadomienia wraz z dokumentami w
załączeniu.
17.10.2018 więcej
Konsultacje społeczne
Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia
Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2019
20.09.2018 więcej
Raport z konsultacji społecznych Lokalnego Programu Rewitalizacji
Raport z konsultacji społecznych Lokalnego Programu
Rewitalizacji Gminy Świecie nad Osą trwających od 5 kwietnia
do 16 kwietnia 2018 r.
18.04.2018 więcej
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu "Lokalnego
Programu Rewitalizacji Gminy Świecie nad Osą na lata
2017-2023".
05.04.2018 więcej
Raport z konsultacji społecznych w sprawie koncepcji zagospodarowania
Raport z konsultacji społecznych w sprawie koncepcji
zagospodarowania terenu zadania pn. "Stworzenie centrum
rekreacyjno – wypoczynkowego w miejscowości Linowo”
trwających od 25.10.2017 do 8.11.2017
04.01.2018 więcej
Raport z konsultacji społecznych
Raport z konsultacji społecznych dokumentu pn. "Strategia
Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Świecie
nad Osą na lata 2017-2027" trwających od 20.11.2017 r. do
4.12.2017 r.
22.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 97/2017 z dnia 17.11.2017 r.
Zarządzenie Nr 97/2017 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
17.11.2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
dokumentu "Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na
terenie (...)".
20.11.2017 więcej
Zawiadomienie o konsultacjach zadania pn. "Stworzenie miejsc (...)"
Zawiadomienie o konsultacjach zadania pn. "Stworzenie miejsc
rekreacji i wypoczynku w miejscowości Linowo" na etapie
koncepcji zagospodarowania.
25.10.2017 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się