Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
OGŁOSZENIĘ - RAPORT WRAZ Z WYNIKIEM KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ NA LATA 2022-2030 Świecie nad
RAPORT WRAZ Z WYNIKIEM KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU
STRATEGII ROZWOJU GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ NA LATA 2022-2030
Świecie nad
12.12.2022 więcej
OGŁOSZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH projektu Strategii Rozwoju Gminy Świecie nad Osą na lata 2022-2030.
OGŁOSZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH projektu Strategii Rozwoju
Gminy Świecie nad Osą na lata 2022-2030.
07.11.2022 więcej
OGŁOSZENIE KONSULTACJI
Ogłoszenie konsultacji projektu w sprawie przyjecia Rocznego
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, októrych mowa w art 3 ust.3 ustawy z dnia 24
kwiatnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2023
27.10.2022 więcej
Ogłoszenie w sprawie konsultacji
Wójt Gminy ogłasza konsultacje społeczne PROJEKT PLANU ODNOWY
MIEJSCOWOŚCI KITNÓWKO NA LATA 2021 - 2028
07.10.2021 więcej
Ogłoszenie konsultacje
Ogłoszenie konsultacji projektu w sprawie przyjecia Rocznego
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, októrych mowa w art 3 ust.3 ustawy z dnia 24
kwiatnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2022
15.09.2021 więcej
Ogłoszenie konsultacji
Ogłoszenie konsultacji projektu w sprawie przyjecia Rocznego
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, októrych mowa w art 3 ust.3 ustawy z dnia 24
kwiatnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2021
28.10.2020 więcej
Konsultacje społeczne w sprawie aktualizacji lasów kluczowych dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności HCFV 6.1.
Konsultacje społeczne w sprawie aktualizacji lasów kluczowych
dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności HCFV 6.1.
07.07.2020 więcej
Raport a konsultacji społecznych
Raport a konsultacji społecznych Aktualizacji Lokalnego Programu
Rewitalizacji Gminy Świecie nad Osą trwających od 7 lutego
2020 roku do 13 lutego 2020 roku
17.02.2020 więcej
OGŁOSZENIE Wójt Gminy Świecie nad Osą informuje o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu aktualizacji „LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ NA LATA 2016-2023” Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz § 1 ust 1 Uchwały Nr XXIV/165/2017 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w Gminie Świ
OGŁOSZENIE Wójt Gminy Świecie nad Osą informuje o
przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu aktualizacji
„LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ NA
LATA 2016-2023” Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z
późn. zm.) oraz § 1 ust 1 Uchwały Nr XXIV/165/2017 Rady Gminy
Świecie nad Osą z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zasad i
trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w Gminie Świecie
nad Osą oraz zarządzenia nr 12/2020 z dnia 05 lutego 2020 roku
w sprawie konsultacji społecznych aktualizacji dokumentu
„Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Świecie nad Osą na
lata 2016-2023” , Wójt Gminy Świecie nad Osą informuje o
przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy
Świecie nad Osą dotyczących projektu aktualizacji „Lokalnego
Programu Rewitalizacji Gminy Świecie nad Osą na lata
2016-2023”. Celem konsultacji jest uzyskanie od mieszkańców
Gminy Świecie nad Osą uwag dotyczących projektu aktualizacji
dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Świecie nad
Osą na lata 2016-2023”. Konsultacje społeczne skierowane są
do wszystkich mieszkańców oraz obejmują swoim obszarem Gminę
Świecie nad Osą. Konsultacje odbędą się od 07 lutego 2020 r.
do 13 lutego 2020 r. Konsultacje społeczne przeprowadzone
zostaną w formie ustnej lub pisemnego złożenia opinii, uwag
lub propozycji, w wersji elektronicznej lub papierowej, w sprawie
będącej przedmiotem konsultacji, tj. do projektu aktualizacji
„Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Świecie nad Osą na
lata 2016-2023”, który udostępnia się wraz z formularzem
konsultacji: 1. na stronie internetowej Urzędu Gminy Świecie
nad Osą – www. swiecienadosa.pl i fb 2. w Urzędzie Gminy
Świecie nad Osą - pokój nr 3. Wszelkie opinie, uwagi lub
propozycje należy składać na formularzu konsultacji w terminie
od dnia 07 lutego 2020 roku do dnia 13 lutego 2020 roku: 1. w
wersji elektronicznej na adres: a.szczepanska@swiecienadosa.pl w
tytule wpisując „Konsultacje społeczne projektu aktualizacji
„Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Świecie nad Osą na
lata 2016-2023”, 2. osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy
Świecie nad Osą, Świecie nad Osą 1, 86-341 Świecie nad Osą,
3. przesyłając na adres: Urząd Gminy Świecie nad Osą,
Świecie nad Osą 1, 86-341 Świecie nad Osą, (liczy się data
wpływu, nie data stempla pocztowego). Opinie ustne można
złożyć telefonicznie pod nr 793 117 370 lub osobiście w
pokoju nr 3 Urzędu Gminy Świecie nad Osą od dnia 07 lutego
2020 roku do dnia 13 lutego 2020 roku.
07.02.2020 więcej
OGŁOSZENIE KONSULTACJI - W SPRAWIE WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI -1
OGŁOSZENIE KONSULTACJI - W SPRAWIE WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI
-1
07.11.2019 więcej
123

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..