2016-12-13

Informacja

OBSŁUGA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH, NIEDOSŁYSZĄCYCH I GŁUCHONIEWIDOMYCH
W URZĘDZIE GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ

 

W związku z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 ze zm.) Urząd Gminy Świecie nad Osą informuje, że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się (głuche i głuchoniewidome) mogą komunikować się z Urzędem w poniższy sposób.

W kontakcie z Urzędem osoba uprawniona (głucha lub głuchoniewidoma) ma prawo do:

  • pośrednictwa tłumacza PJM – polskiego języka migowego,
  • pośrednictwa tłumacza SJM- systemu językowo-migowego,
  • dla osoby głuchoniewidomej może to być tłumacz przewodnik, nazwany w ustawie "tłumaczem SKOGN (systemu komunikowania się osób głuchoniewidomych)".

Aby skorzystać z pośrednictwa tłumacza, trzeba powiadomić o tym urząd 3 (trzy) dni przed dniem, kiedy planuje się załatwiać sprawę w Urzędzie z wyłączeniem sytuacji nagłych.

W chwili potrzeby skorzystania z w/w pomocy prosimy przesłać wniosek w tej sprawie na jeden z poniższych sposobów:

  • przesłanie wniosku pod nr faksu: 564661621,
  • za pomocą poczty elektronicznej: gmina@swiecienadosa.pl,
  • osobiste zgłoszenie się do Sekretariatu Urzędu Gminy Świecie nad Osą, Świecie nad Osą 1, 86-341 Świecie nad Osą,
  • zgłoszenie w/w sprawy przez osobę przybraną pod nr telefonu 564661613.

Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Informacje dodatkowe:

W/w ustawa daje możliwość reprezentowania osoby uprawnionej przez osobę przybraną. Może nią być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej ma być pomoc w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej. Osoba przybrana nie jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość języka migowego. Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie może skorzystać wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.