Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD
WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD
18.06.2018 więcej
Formularze dotyczące pomocy publicznej
Formularze dotyczące pomocy publicznej
21.12.2016 więcej
Wniosek o udzielenie ulgi w podatku rolnym z tytułu kupna gruntów
Wniosek o udzielenie ulgi w podatku rolnym z tytułu kupna
gruntów wraz z oświadczeniem.
21.12.2016 więcej
Podania o udzielenie ulgi podatkowej
Podania o udzielenie ulgi podatkowej.
21.12.2016 więcej
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub
stwierdzające stan zaległości.
21.12.2016 więcej
Wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku
Wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku od
nieruchomości/podatku rolnym/podatku leśnym/podatku od
środków transportowych.
21.12.2016 więcej
Wniosek o przyznanie ulgi inwestycyjnej
Wniosek o przyznanie ulgi inwestycyjnej
21.12.2016 więcej
Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego pracę w gospodarstwie
Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego pracę w
gospodarstwie rolnym
21.12.2016 więcej
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
21.12.2016 więcej
Wniosek o wydanie zaświadczenia o opłacanych składkach na ubezpieczeni
Wniosek o wydanie zaświadczenia o opłacanych składkach na
ubezpieczenie społeczne rolników.
21.12.2016 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się